Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι η παρακολούθηση δαπανών και εσόδων αλλά και κάτι περισσότερο από αυτό. Φορολογικός σχεδιασμός είναι στην πραγματικότητα η πρακτική της αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων στρατηγικών είτε να αποφευχθούν ή να αναβληθούν φόροι, εντός των πλαισίων του νόμου. Υπάρχουν διάφορες βασικές πτυχές […]

Διαβάστε περισσότερα

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να επηρεάσει τον ισολογισμό και τη δήλωση εισοδήματος μέχρι κάποιο σημείο. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση αξίας, μπορεί να μην αξίζει τόσο πολύ ή να μην είναι χρήσιμο για όσο χρονικό διάστημα μπορούσε αρχικά να […]

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως η ανάγκη δημιουργίας των ομάδων προέρχεται από την έλλειψη ικανοτήτων του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η ομάδα έρχεται να καλύψει αυτήν την αδυναμία και να συνδυάσει διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες είναι συμπληρωματικές κι αναγκαίες στην ολοκλήρωση […]

Διαβάστε περισσότερα

Πως η απογραφή επηρεάζει το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης

Η απογραφή είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να ελέγξει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης  για τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ο τρόπος που προμηθεύονται τα αποθέματα και η διαχείριση τους μπορεί να επηρεάσει τα διαφορετικά επίπεδα κερδών της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η άγνοια του πώς να χρησιμοποιείτε η απογραφή προς όφελος της επιχείρησης αποτρέπει τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η αγορά και […]

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Κέρδους ή Ζημίας – Λογαριασμός Αποτελεσμάτων. Τι συμπεράσματα εξάγονται;

Η έκθεση κερδών και ζημιών, επίσης γνωστή ως κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, δείχνει την κερδοφορία της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε χρονική περίοδο, αλλά πιο συχνά θα πρέπει να παράγεται μηνιαία, τριμηνιαία ή σε ετήσια βάση. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επενδυτές μελετούν  τις εκθέσεις κερδών και […]

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Καθαρού Εισοδήματος και των Καθαρών Κερδών μετά από φόρους;

Η χρηματοοικονομική ανάλυση βοηθά την επιχείρηση να προσδιορίσει αν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις της. Σε αυτό βοηθά ο απολογισμός των εσόδων και των εξόδων. Το καθαρό εισόδημα υπολογίζεται ως μέρος ενός χρηματοοικονομικού εγγράφου που ονομάζεται δήλωση εισοδήματος. Η δήλωση εισοδήματος  είναι ένα από τα κυριότερα έγγραφα που απαιτούνται για την λήψη δανείου, για προσέλκυση επενδυτών και καθορίζει την […]

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων μέσω των Οικονομικών Καταστάσεων

Πώς η επιχείρηση αξιολογεί την οικονομική της ισχύ; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα αναφερθώ στη δήλωση εισοδήματός που είναι κάτι σημαντικό, αλλά η αλήθεια είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις αγνοούν τα πιο ισχυρά χρηματοοικονομικά εργαλεία στο οπλοστάσιο της λογιστικής: τον ισολογισμό και την κατάσταση ταμειακών ροών. Σε συνδυασμό με τη δήλωση εισοδήματος, οι δηλώσεις αυτές παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη οικονομική άποψη της κάθε […]

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν την κερδοφορία μιας εταιρείας; η σχέση κέρδους – ταμειακών διαθεσίμων

Θα ξεκινήσουμε ορίζοντας ότι η κερδοφορία αποτελεί βασική παράμετρο στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Ενώ όλες οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που συνδέονται με την κερδοφορία, όπως τα αδιανέμητα κέρδη στον ισολογισμό , η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων δείχνει άμεσα την κερδοφορία της εταιρείας από την παροχή πληροφοριών που έχουν σχέση με το καθαρό εισόδημα για μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο . Μια κατάσταση […]

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων – Σημασία

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι ένας όρος που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και κλάδων που περιστρέφονται γύρω από τη διαχείριση των χρημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων πρέπει να έχουν μια σταθερή κατανόηση των αρχών της χρηματοδότησης για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους κερδοφόρες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται με διάφορους τρόπους, καθένας από τους οποίους διαθέτει τα δικά του […]

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κερδών-Ζημιών. Αποτελεί εργαλείο ανάλυσης;

Κάθε επιχείρηση πρέπει να επικεντρώνεται συνεχώς στη διαχείριση κερδών και ζημιών για να παραμένει φερέγγυα. Κέρδος είναι τα χρήματα που μια επιχείρηση διατηρεί μετά την πληρωμή όλων των εξόδων της. Μια ζημιά προκύπτει από τις δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των πωλήσεων που μια επιχείρηση κάνει σε μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαχειριστούν τις καταστάσεις αποτελεσμάτων τους για […]

Διαβάστε περισσότερα
1 2