Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1898 ΕΞ 28.9.2017
Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες

Αθήνα, 28-09-2017
Αρ. Πρωτ. 1898

Ελληνική Δημοκρατία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, http://www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες

ΕΡΩΤΗΜΑ

Μια από τις ανώνυμες εταιρείες που εποπτεύω λογιστικά είχε τα δύο προηγούμενα χρόνια, 2016 και 2015, τα κατωτέρω μεγέθη (στρογγυλοποιημένα σε χιλιάδες):

  2016 2015
Κύκλος εργασιών 568 χιλ 627 χιλ
Σύνολο Ενεργητικού 1.671 χιλ 1.678 χιλ
Μέσος όρος προσωπικού 10 10

Σύμφωνα με την από 16-10-2015 Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν.4308/2014 που εξέδωσε η ΕΛΤΕ η ανωτέρω οντότητα εντάσσεται για το έτος 2017 στις πολύ μικρές οντότητες, δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από το όριο των 700 χιλ ευρώ και ο μέσος όρος προσωπικού είναι ίσος με το όριο των 10 ατόμων. Σημειώνω ότι, στην ανωτέρω Λογιστική Οδηγία χρησιμοποιείται σε όλα τα όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες το σύμβολο ( ) μικρότερο ή ίσο.

Σύμφωνα όμως με την εγκύκλιο 62784/2017 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που απευθύνεται στις Περιφερειακές Ενότητες και στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της Χώρας, η ανωτέρω εταιρεία εντάσσεται για το έτος 2017 στις μικρές οντότητες γιατί το όριο των 10 ατόμων περιλαμβάνεται με την ανωτέρω εγκύκλιο στην κατηγορία;των μικρών οντοτήτων. Σημειώνω ότι, στην ανωτέρω εγκύκλιο χρησιμοποιείται σε όλα τα όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες το σύμβολο (
Ερώτημα

Κατόπιν των ανωτέρω θα θέλαμε τη γνώμη σας για την κατηγορία ένταξης της ανωτέρω εταιρείας για το έτος 2017 στις πολύ μικρές οντότητες ή στις μικρές οντότητες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το θέμα ρυθμίζεται ρητά από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, στην οποία αναφέρεται ότι:
«Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού {περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύφος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα».

Υπέρβαση του ορίου υπάρχει όταν οι απασχολούμενοι είναι περισσότεροι των 10, συνεπώς η εταιρεία εντάσσεται στις «Πολύ Μικρές Οντότητες».

Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη του ν. 4308/2014 («δεν υπερβαίνει») είναι διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/34/ΕΕ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ
https://www.taxheaven.gr