Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Ιουνίου 2019

Αυτόν τον μήνα
Καταληκτικές ημερομηνίες
α) Υποβολής αντιτύπου βιβλίου ημερολογίου διαφημίσεων από ΜΜΕ (17/6)
β) Απόδοσης πρώτης δόσης ΦΠΑ από εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μήκους μέχρι 12 μ. και σπογγαλιείς (20/6)
γ) Κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την προσωρινή απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων (28/6)
δ) Υποβολής δήλωσης του φόρου ασφαλίστρων (Φόρου Κύκλου Εργασιών) ασφαλιστικών επιχειρήσεων (28/6)
ε) Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων 6/2018 έως 3/2019, για τις αμοιβές διαχείρισης μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. (28/6)
στ) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση (σε έως 120 δόσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (28/6 – Παράταση έως 30/9)*
ζ) Υποβολή βεβαιώσεων μερισμάτων που καταβλήθηκαν από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία (30/6)
η) Υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (ανεξαρτήτως ΑΦΜ) (έως 30/6 – Παράταση έως 29/7)**
θ) Τέλος χρήσης για τις εταιρείες που τηρούν χρήση 1/7 έως 30/6 (30/6)

 

 (*) Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α’), όπως ισχύει
Α.1210/28.5.2019 (ΦΕΚ 2091/Β’/5.6.2019)

Διαβάστε περισσότερα