Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Ιουλίου 2019

Αυτόν τον μήνα
Καταληκτικές ημερομηνίες:
α) Υποβολής στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν από 1/4-30/6/2018 (19/7)
β) Υποβολή βεβαιώσεων κερδών για μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά (28/7)
γ) Υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (29/7)
δ) Υποβολή ΑΠΔ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 6/2018-3/2019 (29/7)

Διαβάστε περισσότερα