Υποχρέωση υποβολής πίνακα χρόνου απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας σε κάθε επιχείρηση

Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί ασφάλειας και ιατροί εργασίας)

Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικτυακή πύλη “Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης ‐ ΑΠΛΟ” https://aplo.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και στην αποτελεσματικότερη χάραξη δημόσιων πολιτικών για την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία.

Μεταξύ των διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που εντάσσονται στις Ψηφιακές Υπηρεσίες «Μίας Στάσης» είναι και αυτές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, ΤΑ, ΙΕ):

– Αίτηση για την Άσκηση Δραστηριότητας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο έως την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ.

– Αίτηση Τροποποίησης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας ΕΞΥΠΠ

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, μετά από υποβολή αίτησης τροποποίησης δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ.

Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ΕΞΥΠΠ, έως την παραλαβή της νέας επικαιροποιημένης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκησης δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ.

 

– Κατάθεση Απολογισμού Δραστηριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων που Παρέχουν Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας). και οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του: https://aplo.yeka.gr.

Β1. Χρόνος υποβολής – αρμόδια υπηρεσία

Οι εκθέσεις δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας) υποβάλλονται στην Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το
• πρώτο δίμηνο κάθε έτους: Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
• πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου: Ο συγκεντρωτικός πίνακας με το χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας σε κάθε επιχείρηση.

Δείτε την εγκύκλιο 5833/215/9.2.2017 από το αρχείο του κόμβου
https://www.taxheaven.gr