Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2018

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:                                      

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις υπάρχουν και κάποιες ακόμη για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) Έως τις 28.2.2018 υποβάλλονται οι δηλώσεις και καταβάλλεται το 1/4 των φόρων πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975

β) Έως τις 28.2.2018 πραγματοποιείται η διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά προβλέπονται από τις  ΠΟΛ.1077/26.3.2012ΠΟΛ.1033/28.1.2014 και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1122/16.6.2015 (δείτε παρακάτω αναλυτικά).

γ) Έως τις 28.2.2018 πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017 (ΜΥΦ)

δ) Έως τις 28.2.2018 υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση λογιστή – φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.

ε) Έως τις 28.2.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η οριστική παύση στο υποσύστημα του taxisnet, των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

στ) Έως τις 28.2.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), μετά την παράταση που δόθηκε με την με αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028/2018 απόφαση.

ζ) Έως τις 28.2.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.). Δείτε σχετικά εδώ.

 

Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2018
12 Φεβρ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 12 Φεβρ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιανουαρίου

Φ.Π.Α.

 1. 12 Φεβρ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
15 Φεβρ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 15 Φεβρ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιανουαρίου
16 Φεβρ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Φεβρ. 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιανουαρίου
20 Φεβρ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων
 2. 20 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιανουαρίου
26 Φεβρ. 2018 Φ.Π.Α.

 1. 26 Φεβρ. 2018 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας
 2. 26 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 26 Φεβρ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Δεκεμβρίου
28 Φεβρ. 2018 Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Δεκεμβρίου)
 2. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)
 3. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Δεκεμβρίου)
 4. 28 Φεβρ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)
 5. 28 Φεβρ. 2018 Προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Δεκεμβρίου)

Φ.Π.Α.

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιανουαρίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Φεβρ. 2018 Οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ
 2. 28 Φεβρ. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 3. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (αφορά στο μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους)
 4. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (αφορά στο μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους)
 5. 28 Φεβρ. 2018  Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Δεκέμβριος προηγούμενου έτους)

Intrastat

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή INTRASTAT ΟΝ LINE

ΑΠΔ ΕΦΚΑ

 1. 28 Φεβρ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 28 Φεβρ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

Μισθωτήρια στο Taxisnet

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Γνωστοποίηση αδειών στην ΕΡΓΑΝΗ

 1. 28 Φεβρ. 2018 Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2017)

Δηλώσεις και φόροι πλοίων

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολής του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας

Πόθεν Έσχες

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.)

Καταστάσεις πελατών, προμηθευτών (ΜΥΦ)

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017

Επάγγελμα λογιστή φοροτεχνικού

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή – φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 28 Φεβρ. 2018 Διαβίβαση στοιχείων προηγούμενου έτους, ταμείων ασφάλισης, δημόσιων θεραπευτηρίων, κλινικών κ.λπ. υπόχρεων στην Α.Α.Δ.Ε.
 2. 28 Φεβρ. 2018 Διαβίβαση στοιχείων (ασφαλίστρων) προηγούμενου έτους από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης στην Α.Α.Δ.Ε.
 3. 28 Φεβρ. 2018 Διαβίβαση πληροφοριών προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Α.Α.Δ.Ε. από φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές)
 

 

Αργίες δημοσίου για το 2018

Τα Άγια Θεοφάνια Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Κυριακή 25 Μαρτίου 2018
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή 6 Απριλίου 2018
Μεγάλο Σάββατο Σαββάτο 7 Απριλίου 2018
Πάσχα Κυριακή 8 Απριλίου 2018
Δεύτερη μέρα του Πάσχα Δευτέρα 9 Απριλίου 2018
Πρωτομαγιά Τρίτη 1 Μαΐου 2018
Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 28 Μαΐου 2018
Κοίμηση της Θεοτόκου Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
28η Οκτωβρίου Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018
Χριστούγεννα Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018
Σύναξη της Θεοτόκου Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018
Πρωτοχρονιά επόμενου έτους Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019

 

 

www.taxheaven.gr