Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2017 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι ακόλουθες:

α) η καταληκτική ημερομηνία για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και

β) η καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αφορά στις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, ατομικές, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κ.λπ.) εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Οι προθεσμίες για τις λοιπές υποχρεώσεις που λήγουν την 30η Σεπτεμβρίου μεταφέρονται την επόμενη εργάσιμη λόγω των αργιών, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2017 και μπορείτε να τις δείτε εδώ.

 

Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου 2017
10 Σεπτ. 2017 Υποχρεώσεις εταιρικού δικαίου

1. 10 Σεπτ. 2017 Καταληκτική ημερομηνία για την τακτική συνέλευση εταίρων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

11 Σεπτ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 11 Σεπτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο του δικαιώματος υδροληψίας

2. 11 Σεπτ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

20 Σεπτ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 20 Σεπτ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

21 Σεπτ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 21 Σεπτ. 2017 Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

26 Σεπτ. 2017 Λοιποί φόροι – υποχρεώσεις

1. 26 Σεπτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

2. 26 Σεπτ. 2017 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

27 Σεπτ. 2017 Παρακρατούμενοι φόροι

1. 27 Σεπτ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Ιουλίου)

2. 27 Σεπτ. 2017 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιουλίου

29 Σεπτ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

1. 29 Σεπτ. 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Φ.Π.Α.

1. 29 Σεπτ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Αυγούστου

Intrastat

1. 29 Σεπτ. 2017 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

 

30 Σεπτ. 2017 Υποχρεώσεις εταιρικού δικαίου

1. 30 Σεπτ. 2017 Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 (μπορείτε να δείτε όσα ισχύουν, αλλά και χρηστικές οδηγίες στο άρθρο του κόμβου με τίτλο «Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για το 2016 – Πλήρης οδηγός«).

https://www.taxheaven.gr