Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2016

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Αυγούστου 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις

α) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ. αρκετές από τις υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν στο τέλος του μήνα και αφορούν παρακρατούμενους φόρους και τα τέλη, μετατίθενται για την 1η Αυγούστου 2016 (σ.σ. πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 31η Ιουλίου.

Υποχρεώσεις Ιουλίου που μεταφέρονται λόγω αργίας την 1η Αυγούστου 2016
1 Αυγ 2016 ΑΠΔ – ΙΚΑ

 1. 1 Αυγ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 1 Αυγ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαΐου)
 2. 1 Αυγ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαΐου)
 3. 1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Μαΐου)
 4. 1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου: Μαίου
 5. 1 Αυγ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Μαΐου)

Λοιποί φόροι

 

 1. 1 Αυγ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 1 Αυγ 2016 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Μισθωτήρια στο taxis

 

 1. 1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

Υποχρεώσεις Αυγούστου 2016
10 Αυγ 2016
 1. 10 Αυγ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
 1. 10 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
16 Αυγ 2016
 1. 16 Αυγ 2016 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά για το φορολογικό έτος 2015
22 Αυγ 2016
 1. 22 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

 

 1. 22 Αυγ 2016 Απόδοση φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου (Προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου)

 

 1. 22 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων
26 Αυγ 2016
 1. 26 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

 

 1. 26 Αυγ 2016 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

 

 1. 29 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Ιουνίου)
 31 Αυγ 2016 ΑΠΔ – ΙΚΑ 

 1. 31 Αυγ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΟΥΛΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

 1. 31 Αυγ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

 

ΦΠΑ

 

 1. 31 Αυγ 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιουλίου

 

Παρακρατούμενοι φόροι

 

 1. 31 Αυγ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Ιουνίου

 

 1. 31 Αυγ 2016  Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)

 

 1. 31 Αυγ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιουνίου)

 

 1. 31 Αυγ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)

 

 1. 31 Αυγ 2016  Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Ιουνίου)

 

Intrastat

 

 1. 31 Αυγ 2016  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

 

Λοιποί φόροι

 

 1. 31 Αυγ 2016  Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 

 1. 31 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Ιούνιο)

 

 1. 31 Αυγ 2016  Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 

Μισθωτήρια στο taxis

 

 1. 31 Αυγ 2016  Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα