Σεμινάριο: Φορολογικές Δηλώσεις 2019

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματικών Ρόδου, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών τους και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνουν στη Ρόδο, ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019.

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρόδου (Στ. Καζούλη 30-Ρόδος) την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 16:00-21:00.

Εισηγητής θα είναι ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος (Ειδικός Εισηγητής Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων)
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος) ή στο oee12pt@oe-e,.gr, ή στο φαξ 2241060197.

Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν:
1. Συμπλήρωση εντύπου Ε1 με παραδείγματα και εφαρμογές.
2. Συμπλήρωση εντύπου Ε2 με παραδείγματα και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομέ-νων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
3. Συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 για επιχειρήσεις με απλογραφικά και διπλο-γραφικά βιβλία σύμφωνα και με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία με παραδείγματα και εφαρμογές.
• Αναφορά σε όλους τους Νόμους που στο έτος 2018 επέφεραν αλλαγές στη φορολο-γία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
• Αναφορά στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
• Αναφορά στους αγρότες μέλη συνεταιρισμών του Ν 4384/2018
• Ανάλυση των πωλήσεων ανά κωδικό δραστηριότητας
• Περιγραφή των ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρ-μογές
• Προσθήκη των νέων αφορολόγητων αποθεματικών
• Νέοι κωδικοί για τα πάγια της επιχείρησης
• Προσθήκη νέων πινάκων για Ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και πλη-ροφορίες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρημα-τοδότησης της τρομοκρατίας
• Πως θα αναλυθούν οι μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα υποχρεωτικά εφέτος.
• Με τι συγκρίνονται οι συντελεστές μικτού κέρδους που δηλώνονται στο έντυπο.
• Γιατί δεν πρέπει να μεταβάλλονται οι συντελεστές από έτος σε έτος.
4. Συμπλήρωση του νέου εντύπου Ν με αναφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν ε-πέλθει στη φορολογική νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες των Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων:
• Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
• Νομικά Πρόσωπα με βιβλία απλογραφικά – διπλογραφικά κερδοσκοπικού χαρακτή-ρα
• Νομικά Πρόσωπα με μικτές δραστηριότητες όπως Ναυτιλιακές εταιρείες κλπ.
σύμφωνα με την απόφαση Α 1037/2019 καθώς και την εγκύκλιο Ε 2023/2019 για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώ-πων και νομικών οντοτήτων με παραδείγματα και εφαρμογές σε:
Α. Εμπορικές επιχειρήσεις
Β. Βιομηχανικές επιχειρήσεις
Γ. Παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις
Δ. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις