Οι επιδράσεις του νέου ασφαλιστικού/φορολογικού στο εισόδημα λογιστών και ελ. επαγγελματιών

Δεδομένα και παραδοχές:

-Στα παραδείγματα που ακολουθούν έχει προστεθεί ένα μικρό ποσό λοιπών δαπανών (σ.σ. 2.350 ευρώ) σε ετήσια βάση —εκτός από τις δαπάνες των ασφαλιστικών εισφορών— με τις οποίες επιβαρύνεται ο ελ. επαγγελματίας. Επίσης ελήφθη υπόψη ότι τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) παρέμειναν σταθερά σε όλα τα έτη.

-Για το έτος 2015ο φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης έχουν υπολογιστεί με τα δεδομένα που ίσχυσαν το φορολογικό έτος 2015.

-Για το έτος 2016 η εισφορά αλληλεγγύης και ο φόρος εισοδήματος έχουν υπολογιστεί με όσα προβλέπονται στις φορολογικές διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχέδιου.

-Για τα έτη 2017 και μετά, η εισφορά αλληλεγγύης, ο φόρος εισοδήματος, αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν υπολογιστεί με τα δεδομένα που προβλέπονται στο νέο φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

-Δεν έχει υπολογιστεί η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (180 ευρώ ετησίως) η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται και μετά την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού.

Α)Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος στην ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ – Π4 με ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές 4.024,44 σύμφωνα με το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς.

Υπολογισμός φόρου και ασφαλιστικών εισφορών για εισόδημα 12.000, 18.000, 25.000, 42.000, 62.000 και 102.000 χιλιάδων ευρώ.

1) Για εισόδημα (τζίρο) 12.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Ασφ. Εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 4,024.44 4,024.44
Νέο καθεστώς 1,895.35 2,089.88 2,037.45 2,051.58
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 6,374.44 6,374.44 4,245.35 4,439.88 4,387.45 4,401.58
Καθαρά κέρδη 5,625.56 5,625.56 7,754.65 7,560.12 7,612.55 7,598.42
Φόρος 1,462.65 1,237.62 1,706.02 1,663.23 1,674.76 1,671.65
Εισφορά αλληλεγγύης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 3,512.91 3,737.94 5,398.63 5,246.89 5,287.79 5,276.77

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα