Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το ΔΣ της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, στη συνεδρίαση της 14/10/2017 ενόψει της καταστατικής μας υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρα 14 και 15, αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών μας για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

α) Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) Ενημέρωση για την προταθείσα από το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τροποποίηση του Καταστατικού της που θα πάει προς έγκριση στην Γ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 1-2/12/2017. Η Γ.Σ. της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου πρέπει να πάρει απόφαση και να εξουσιοδοτήσει τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου για το αν θα εγκρίνουν όλες ή μερικές από τις προταθείσες τροποποιήσεις. Επίσης τα Μέλη μπορούν να προτείνουν και άλλες τροποποιήσεις οι οποίες αν εγκριθούν από την πλειοψηφία των Μελών μας θα σταλούν στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για να συμπεριληφθούν στο υπό τροποποίηση καταστατικό.

γ) Κατάθεση προτάσεων από τα παρόντα Μέλη για την επίλυση προβλημάτων του Κλάδου κυρίως τόσο σε επίπεδο Νήσου ΡΟΔΟΥ, Νοτίου Αιγαίου, όσο και Πανελλαδικά (αποφασίσθηκε να γίνει και η Τακτική Γ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 3/12/2017 μία μέρα μετά την Καταστατική). Οι προτάσεις θα σταλούν στην ΠΟΦΕΕ.

δ) Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων, λήψη αποφάσεων και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για υλοποίησή τους.

ε)  Διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επόμενου.

ζ) Έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.

η) Συζήτηση σχεδίου-πρότασης τροποποίησης του Καταστατικού της ΕΛΦΕΕ Ρόδου.

θ) Ενέργειες σχετικά με μέλη που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους για πάνω από 2 έτη.

ι) Λοιπά θέματα.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 01 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στη συνεδριακή αίθουσα του ΕΒΕΔ, στον τρίτο όροφο του κτιρίου. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της συνδρομής του 2017. Τα μέλη που βρίσκονται σε οικονομική εκκρεμότητα παρακαλούνται να τακτοποιηθούν ταμειακά το αργότερο μέχρι τις 31/10/2017, ή το αργότερο κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της ΓΣ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (½ επί των ταμειακώς εντάξει μελών), που είναι και το πιο πιθανό, η Γ.Σ. θα συνέλθει στις 8 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα. Εφόσον δεν διαπιστωθεί και τότε απαρτία (¼ επί των ταμειακώς εντάξει μελών), η Γ.Σ. θα συνέλθει κανονικά με τα παρόντα ταμειακώς εντάξει μέλη την 15 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

για το Δ.Σ. της ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ο Πρόεδρος

Ηρακλείδης Ιωάννης

Ο  Γ. Γραμματέας

Παπαγρηγορίου Νικόλαος