Προσοχή – Στις 20.8 η απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση αυτής,υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. στην ίδια ως άνω προθεσμία. Για τον υπολογισμό της 20ήμερης προθεσμίας  δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης (ή […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης AE

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της […]

Διαβάστε περισσότερα

Το Ζήτημα των Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων Πρόληψης σε Καταστήματα Μαζικής Εστίασης

Πολλές φορές έχουμε βρεθεί «αντιμέτωποι» με κλιμάκια ελέγχου στα πλαίσια μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε καταστήματα μαζικής εστίασης, σχετικά με το εάν εκδόθηκαν τα οριζόμενα από τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014 άρθρα 12 και 13), τιμολόγια πώλησης και παραστατικά λιανικής πώλησης (Απόδειξη, Απόδειξη λιανικής, Απόδειξη λιανικής πώλησης, Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κ.λπ.), για την πώληση […]

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4484/2017: σημαντικές διατάξεις σε όλο το εύρος της φορολογικής νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4484/2017 με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».  Ο νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις σε όλο το εύρος της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, επισημαίνουμε: με τα άρθρα 1 έως 9 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (εναρμόνιση με οδηγία Ε.Ε. 2016/881, βασική οδηγία 2016/16 και ν.4170/2013). […]

Διαβάστε περισσότερα

Airbnb: Η δήλωση των στοιχείων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις -δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας πρέπει να υποβάλλεται και για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις έως την έναρξη της λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας. Οι εκμισθωτές έχουν υποχρέωση να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στο σύστημα του taxis έως τα τέλη του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ακόμη κι αν αφορούν προφορική συμφωνία, και περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία […]

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ] Της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας της ΣΟΛ Α.Ε. (Επικαιροποίηση του άρθρου, που δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Απριλίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταγενέστερη ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και το με αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ 2015/21.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών). Συνοπτική περιγραφή των σχετικών φορολογικών […]

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων. Διαδικασίες και υποχρεώσεις (ανάλυση)

Με αφορμή μη ορθές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διενέξεις που δημιουργούνται, αλλά και αμφιβολίες που υπάρχουν στο τι ισχύει και τι όχι κατά το χρόνο διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης προχωράμε στην ακόλουθη ανάλυση: Του Γιάννη Δούσκα, υπαλλήλου του 2ου ειδικού συνεργείου ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Α. Η διακοπή των εργασιών μιας επιχείρησης οιασδήποτε μορφής […]

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Κατά την εξέταση αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα πρόσφορα στοιχεία Όπως: η ύπαρξη στέγης, η φυσική παρουσία του ίδιου, των μελών της οικογένειάς του, ο τόπος άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο τόπος των περιουσιακών συμφερόντων, ο τόπος των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς) και ο τόπος ανάπτυξης πολιτικών, […]

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων Α.Ε.

Γιώργος Α. Κορομηλάς Λογιστής – Φοροτεχνικός – DipIFRS by ICAEW Συγγραφέας Λογιστικών – Φορολογικών βιβλίων Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.) Διευθυντής φορολογικού τμήματος Tax Advisors Ε.Π.Ε. 1. Δεδομένα 1.1. Οικονομικά δεδομένα α) Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου προ φόρων (1)                                                                                        190.000,00 β) Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση (μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης)             15.000,00 γ) Ασφαλιστικές εισφορές που […]

Διαβάστε περισσότερα

Νέα δεδομένα για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται, με την προθεσμία των περισσοτέρων δηλώσεων να λήγει στις 17/7. Αρκετές βέβαια δηλώσεις έχουν προθεσμία υποβολής την 16ηΑυγούστου και είναι οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων που παράλληλα είναι μέλη σε νομικό πρόσωπο το οποίο τηρεί απλογραφικά βιβλία. Εκτός αυτού, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αιτηθεί αλλαγής φορολογικής […]

Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 89