Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2017

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Νοεμβρίου 2017 προς ενημέρωσή σας.

Επισήμανση:

Τον συγκεκριμένο μήνα, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής των ετήσιων πινάκων προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (μετά την παράταση έως 15 Νοεμβρίου 2017 που δόθηκε με την με αρ. 48220/Δ9.14866/18.10.2017 απόφαση).

 

Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2017
10 Νοεμ. 2017 Φ.Π.Α.

1.      10 Νοεμ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Δημοτικοί φόροι

1.      10 Νοεμ. 2017 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

15 Νοεμ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

1.      15 Νοεμ. 2017 Ετήσιος πίνακας Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

2.      15 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήνα

Φ.Π.Α.

1.      15 Νοεμ. 2017 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Οκτωβρίου

16 Νοεμ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

1.      16 Νοεμ. 2017 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Οκτωβρίου

20 Νοεμ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

1.      20 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων

2.      20 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Οκτωβρίου

27 Νοεμ. 2017 Παρακρατούμενοι φόροι

1.      27 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

  1. 27 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας προηγούμενου μήνα

Λοιποί φόροι – υποχρεώσεις

1.      27 Νοεμ. 2017 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Σεπτεμβρίου

Φ.Π.Α.

1.      27 Νοεμ. 2017 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

30 Νοεμ. 2017 Παρακρατούμενοι φόροι

1.      30 Νοεμ. 2017 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

2.      30 Νοεμ. 2017 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

3.      30 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

4.      30 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

5.      30 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

1.      30 Νοεμ. 2017 Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων προηγούμενου ημερολογιακού διμήνου

2.      30 Νοεμ. 2017 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Σεπτέμβριος)

3.      30 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Σεπτέμβριο)

4.      30 Νοεμ. 2017 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

5.      30 Νοεμ. 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Μισθωτήρια στο Taxisnet

  1. 30 Νοεμ. 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Φ.Π.Α.

1.      30 Νοεμ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Οκτωβρίου

Intrastat

  1. 30 Νοεμ. 2017 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Ι.Κ.Α. – Α.Π.Δ.

  1. 30 Νοεμ. 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
  2. 30 Νοεμ. 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
 

https://www.taxheaven.gr